emotions-4637323__340.webp

ADVENT PRAYER  PROGRAM 2020

Advent Prayer Program 2020 - Day 1 (Hope) - Sunday 29th November 2020Artist Name
00:00 / 02:59
Advent Prayer Program 2020 - Day 2 (Mercy) - Monday 30th November 2020Artist Name
00:00 / 02:14
Advent Prayer Program 2020 - Day 3 (Nurture) - Tuesday 1st December 2020Artist Name
00:00 / 02:32
Advent Prayer Program 2020 - Day 4 (Purity) - Wednesday 2nd DecemberArtist Name
00:00 / 02:59
Advent Prayer Program 2020 - Day 5 (Obedience) - Thursday 3rd DecemberArtist Name
00:00 / 02:49
Advent Prayer Program 2020 - Day 6 (Faith) - Friday 4th December 2020Artist Name
00:00 / 02:21
Advent Prayer Program 2020 - Day 7 (Evangelise) - Saturday 5th December 2020Artist Name
00:00 / 02:49
Advent Prayer Program 2020 - Day 8 (Love) - Sunday 6th December 2020Artist Name
00:00 / 03:24
Advent Prayer Program 2020 - Day 9 (Thanksgiving) - Monday 7th December 2020Artist Name
00:00 / 03:25
Advent Prayer Program 2020 - Day 10 (Immaculate Conception) - Tuesday 8th December 2020Artist Name
00:00 / 02:46
Advent Prayer Program 2020 - Day 11 (Support) - Wednesday 9th December 2020Encounter Youth
00:00 / 02:00
Advent Prayer Program 2020 - Day 12 (Listen) - Thursday 10th December 2020Artist Name
00:00 / 02:10
Advent Prayer Program 2020 - Day 13 (Compassion) - Friday 11th December 2020Encounter Youth
00:00 / 02:44
Advent Prayer Program 2020 - Day 14 (Friendship) - Saturday 12th December 2020Encounter Youth
00:00 / 02:02
Advent Prayer Program 2020 - Day 15 (Joy) - Sunday 13th December 2020Encounter Youth
00:00 / 02:42
Advent Prayer Program 2020 - Day 16 (Guidance) - Monday 14th December 2020Encounter Youth
00:00 / 02:32
Advent Prayer Program 2020 - Day 17 (Children of God) - Tuesday 15th December 2020Encounter Youth
00:00 / 03:13
Advent Prayer Program 2020 - Day 18 (Reconciliation) - Wednesday 16th December 2020Encounter Youth
00:00 / 02:35
Advent Prayer Program 2020 - Day 19 (Faith) - Thursday 17th December 2020Encounter Youth
00:00 / 04:51
Advent Prayer Program 2020 - Day 20 (Light) - Friday 18th December 2020Encounter Youth
00:00 / 03:37
Advent Prayer Program 2020 - Day 21 (Weak in Faith) - Saturday 19th December 2020Encounter Youth
00:00 / 05:03
Advent Prayer Program 2020 - Day 22 (Prepare) - Sunday 20th December 2020Encounter Youth
00:00 / 04:30
Advent Prayer Program 2020 - Day 23 (Protection) - Monday 21st December 2020Encounter Youth
00:00 / 02:38
Advent Prayer Program 2020 - Day 24 (Magnificat) - Tuesday 22nd December 2020Encounter Youth
00:00 / 02:45
Advent Prayer Program 2020 - Day 25 (Prepare) - Wednesday 23rd December 2020Encounter Youth
00:00 / 02:50
Advent Prayer Program 2020 - Day 26 (Anticipation) - Thursday 24th December 2020Encounter Youth
00:00 / 03:39
Advent Prayer Program 2020 - Day 27 (Christmas) - Friday 25th December 2020Encounter Youth
00:00 / 05:10